Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Baligród w liczbach

Geoportal Baligród

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Baligród

Baligród, gmina w województwie podkarpackim, powiat leski.

Powierzchnia gminy Baligród wynosi 158 km2, zajmuje 629 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Baligród zamieszkuje 3 150 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2332 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Baligród wynosi 20, jest 2368 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Baligród. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Baligród prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Baligród.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Baligród: 158629
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Baligród: 2,05283
Lesistość w % w gminie Baligród: 69,547
Ludność na 1 km2 w gminie Baligród: 202368
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Baligród: -3,51120
Liczba ludności ogółem w gminie Baligród: 3 1502332
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Baligród: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Baligród: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Baligród: 8,14-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Baligród: 83,9-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Baligród: 130218
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Baligród: 2,91642
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Baligród: 87,5-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Baligród: 31428
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Baligród: 112207
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Baligród: 796,11288
Przedszkola bez specjalnych w gminie Baligród: --
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Baligród: 324,81361
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Baligród: 85,01401
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Baligród: 4,1426
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Baligród: 12485
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Baligród: 2 969-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Baligród: 3 014-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Baligród: 3 431-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Baligród: 42,12349
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Baligród: 28,81662
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Baligród: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Baligród: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Baligród: 42,12039
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Baligród: 28,81124

Źródłem danych statystycznych dla gminy Baligród jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Baligród, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Baligród. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.